Informatie voor leerkrachten

Een leerling uit je groep is aangemeld voor een MDO. Het MDO is een werkwijze, waarbij we met elkaar bespreken wat er aan de hand is met de leerling en wat we gaan doen, op school en thuis. De bedoeling is dat betrokkenen in een vroeg stadium met elkaar om de tafel gaan: de interne begeleider (IB-er), leerkracht(en) van de leerling, de ouders, een trajectbegeleider  (onderwijsdeskun-dige vanuit het samenwerkingsverband) en misschien nog een hulpverlener van buiten de school.

Op het MDO gaan we met elkaar in gesprek over de leerling én over het onderwijs aan en de opvoeding van het kind. Wat gaat moeilijk op school en wat gaat juist goed? Wat vindt de leerling leuk en waar is hij/zij goed in? Waar liggen kansen? Ons gemeenschappelijke doel is dat de leerling (weer) met plezier naar school gaat en zich zo goed mogelijk ontwikkelt (qua leren, werkhouding en sociaal gedrag). Met elkaar bespreken we wat daarvoor nodig is en op basis daarvan maken we afspraken die iedereen ziet zitten.

Wat gebeurt er voorafgaand aan een MDO?

Het digitale Groeidocument wordt door de IB-er met een door de ouders ondertekend toestemmingsformulier aangevraagd bij het loket van samenwerkingsverband Unita

(loket@swvunita.nl).

Ter voorbereiding van het MDO vul je – samen met de IB-er en ouders – het Groeidocument in. Als leerkracht ken je het kind als leerling het beste, daarom is jouw informatie belangrijk voor het overleg. Wil je meer informatie over het digitale Groeidocument, ga dan naar de website van Unita www.swvunita.nl

Doordat de IB-er, leerkracht en ouders het Groeidocument samen invullen, is het MDO goed voorbereid. Jullie vragen bepalen namelijk het doel van het MDO.

De leerling is ook betrokken bij de voorbereiding: met hem/haar wordt de vragenlijst “Zo denk ik erover!” ingevuld. Deze kun je ook vinden op www.swvunita.nl

Als bijlagen worden toegevoegd: het meest recente groepsoverzicht en groepsplan. Zorg er i.v.m. privacy voor dat de namen van de andere leerlingen niet zichtbaar zijn(noteer alleen voorletters of geef aan hoeveel leerlingen in de betreffende groepjes zitten en waar de MDO-leerling zit), want de ouders van de MDO-leerling kunnen de bijlagen inzien. Andere bijlagen zijn: een uitdraai van het leerlingvolgsysteem, het verslag van de leerlingbespreking, notulen van besprekingen over de leerling, de vragenlijst “Zo denk ik erover!” en andere relevante informatie.

De IB-er stuurt het ingevulde digitale Groeidocument + bijlagen naar het Loket. Daar wordt – op grond van jullie vragen en wensen – een trajectbegeleider gekozen. Deze persoon neemt contact op met de IB-er om een afspraak te maken voor het eerste MDO bij jullie op school.

De trajectbegeleider organiseert een MDO en zal voorafgaand aan de bespreking overleggen met de IB-er wie van hen voorzit en wie notuleert in het Groeidocument.

Hoe gaat het tijdens een MDO?

Van te voren: neem het Groeidocument nog even door en neem de bijlagen ook mee.

Zo blijven we tijdens het MDO dichtbij je groep.

Het overleg duurt ongeveer 45 minuten tot maximaal een uur.

Tijdens het MDO bespreken we het Groeidocument. We herhalen niet wat al is ingevuld, maar bespreken voorbeelden e.d. Jouw inbreng als leerkracht wordt zeer op prijs gesteld. Het zou daarom fijn zijn als je alvast nadenkt over vragen als: welke vragen heb je voor het MDO?; waar wil je als leerkracht graag een oplossing voor?; wat verwacht je van deze bespreking?; wat wil je de anderen vertellen?; hoe kan de trajectbegeleider jou als leerkracht ondersteunen in het onderwijs aan deze leerling?; wat heb jij daarvoor nodig?

We proberen de bespreking zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen, zodat iedereen aan het woord komt. Zo kan een ieder – vanuit zijn eigen rol – meekijken, meedoen en meedenken. Samen weten we meer dan apart.

Ook aan de ouders wordt gevraagd om alvast na te denken over hun vragen en informatie te verzamelen over hun kind, zodat ook zij mee kunnen doen in het overleg.

Bij de start van de bespreking verkennen we eerst ieders vragen en verwachtingen. Welk doel willen wij bereiken met dit MDO? Wanneer zijn wij tevreden aan het einde van het MDO?

Met een frisse en open blik bespreken we de informatie die nodig is om tot doelen, onderwijsbehoeften en oplossingen te komen. Wanneer een ieder vanuit zijn eigen ervaringen en deskundigheid constructief meedenkt, ontstaat een gemeenschappelijk inzicht: aan deze doelen willen we werken en daarbij hebben we wel/niet extra ondersteuning nodig.

We eindigen met duidelijke afspraken: wie gaat wat, wanneer en hoe doen?

Tenslotte blikken we terug op de bespreking: was het een prettige bespreking? Zijn onze verwachtingen uitgekomen? Zijn onze vragen beantwoord? Is ons doel bereikt? Wat nemen we mee naar een volgende bespreking? Wat ga ik in de tussentijd doen en hoe?

Wat gebeurt er na het MDO?

Iedereen gaat werken aan de doelen voor leren, werkhouding en/of sociaal gedrag.

Op een volgend MDO wordt de voortgang gemonitord: zitten we op koers? Welke doelen zijn al behaald en welke nog niet?

Na het laatste MDO ontvang je een digitale evaluatie, waarin je jouw feedback op de werkwijze kunt geven: wat beviel je als leerkracht goed? Wat zou je een volgende keer anders willen en hoe? Welke tips heb je voor de trajectbegeleider?

Als je nog meer informatie wenst, dan kun je de “Beschrijving van de werkwijze in een MDO” lezen. Deze is te vinden op www.swvunita.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en tot op het MDO!