Ambulatorium Lezen:

een individuele interventie uitgevoerd door leesspecialisten van SWV Unita

Samenwerkingsverband Unita biedt begeleiding aan leerlingen met ernstige leesproblemen in het Ambulatorium Lezen op de Annie M.G. Schmidtschool in Hilversum (de hele week) en op De Wijngaard in Huizen (donderdag). Plaatsing gebeurt via een aanvraag van een Groeidocument door de school bij het Loket van Unita. De leerlingen komen van scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband Unita.

Ambulatorium Lezen: een aanpak op zorgniveau 3+

Het Ambulatorium Lezen sluit zich aan bij het continuüm van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie zoals dit vermeld staat in de herziene Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (verschenen vanaf 2011). Het continuüm gaat uit van 4 zorgniveaus:

Zorgniveau 1:

goed lees-en spellingsonderwijs in klassenverband het zgn. basisarrangement

Zorgniveau 2:

extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht (zwakste 25 %) het zgn. intensief arrangement.

Zorgniveau 3:

specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door leerkracht en/of leesspecialist in de school (zwakst 10 %) het zgn. zeer intensief arrangement

Zorgniveau 4:

diagnostiek en behandeling in een zorginstituut (zwakste 4 %): de vergoede zorg.

Op zorgniveau 2 wordt het lees- en spellingonderwijs geïntensiveerd door het uitbreiden van de instructie- en oefentijd. Leerlingen die zeer zwak scoren of na een interventieperiode met extra begeleiding op zorgniveau 2 onvoldoende vooruit zijn gegaan komen in aanmerking voor begeleiding op zorgniveau 3. De invulling van de zorgniveaus 1, 2 en 3 valt onder de basisondersteuning van de school.

Het Ambulatorium Lezen biedt individuele ondersteuning voor technisch lezen op zorgniveau 3 volgens het continuüm van zorg. Daarnaast is er veel aandacht voor het bevorderen van de leesmotivatie en wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de interesses van de leerling.

Voor wie?

Het Ambulatorium Lezen is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 4 met ernstige leesproblemen in combinatie met belemmerende factoren op andere gebieden, bijvoorbeeld gedrag, werkhouding en concentratie. De leerling ondervindt veel hinder van de stagnerende leesontwikkeling. De begeleiding die de school op zorgniveau 2 en 3 heeft geboden, blijkt vanwege de andere belemmerende factoren onvoldoende effectief in groepsverband (maximaal 4 leerlingen).

Hoe kan een school een leerling aanmelden voor het Ambulatorium Lezen?

De school meldt een leerling aan door middel van hetgroeidocument. In een aantal gevallen zal dit binnen een MDO-traject plaatsvinden. De volgende documenten dienen te worden toegevoegd in de map met bijlagen:

 • Een uitdraai van het leerlingvolgsysteem met daarin alle uitslagen van de afgenomen (CITO)-toetsen gedurende de schoolloopbaan van de leerling.
 • Hulpplannen van de geboden begeleiding op zorgniveau 2 en 3.
 • Groepsoverzicht en groepsplan.
 • Indien aanwezig: verslagen van aanvullende onderzoeken (logopedist, psycholoog/ orthopedagoog, remedial teacher, etc.).
 • Verslag van het kindgesprek.

Route start Ambulatorium Lezen

 • Wanneer het groeidocument via het Loket binnenkomt bij het Ambulatorium Lezen, wordt door één van de leesspecialisten van het Ambulatorium Lezen beoordeeld of de leerling plaatsbaar is.
 • Na screening van het groeidocument neemt de coördinator Ambulatorium Lezen contact op met de IB’er van de school.
 • Als leerling in aanmerking komt voor het Ambulatorium Lezen, dan wordt contact opgenomen met ouders door de Coördinator A Ambulatorium Lezen.
 • Het kan zijn dat er bij de aanmelding niet direct plek is voor de leerling in het AL. Zodra er een plaats vrij is, neemt de coördinator contact op met ouders om afspraken te maken.
 • Tijdens de periode tussen aanmelding en plaatsing bij het Ambulatorium Lezen dient de school de begeleiding zoveel mogelijk te continueren. Bij de start van de begeleiding in het Ambulatorium Lezen dient de IB’er de meest recente gegevens toe te voegen aan het groeidocument. Dit geldt ook voor de gegevens van CITO-toetsen lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.
 • Na 4 tot 6 weken begeleiding in het Ambulatorium Lezen, vindt een evaluatie plaats. Er zal door de leesspecialisten worden bepaald of de interventie kan worden voortgezet.

Wederzijdse verwachtingen tijdens de intensieve leesbegeleiding in het Ambulatorium Lezen

Voor het goed verlopen van de intensieve leesinterventie is het belangrijk dat alle betrokkenen zich kunnen vinden in onderstaande verwachtingen:

Wat mag van het Ambulatorium Lezenworden verwacht?

 • Het Ambulatorium Lezenbiedt een leesinterventie toegespitst op het leesprobleem van de leerling.
 • Door middel van een heen-en-weer schrift brengt het Ambulatorium Lezenouders en school op de hoogte van het huiswerk en de ontwikkelingen rond het lezen.
 • Er is communicatie over de regels en termen die worden gebruikt/aangeboden bij de schrijfwijze en het lezen van woorden (bijvoorbeeld open en gesloten lettergrepen).

Wat wordt van school verwacht?

 • Bij de start van de leesinterventie vindt er een telefonisch afstemmingsgesprek plaats met de leesspecialisten.
 • De school (leerkracht en intern begeleider) is bereid om regelmatig contact te hebben met de leesspecialisten van het Ambulatorium Lezenen houdt het heen-en-weer schrift actief bij.
 • School realiseert zich dat het belangrijk is dat het Ambulatorium Lezenaanvulling is op het leesonderwijs op zorgniveau 1, 2 en 3 op school.
 • Tijdens de begeleidingsperiode neemt de school geenleestoetsen af (DMT en AVI) in verband met toetsgewenning.

Wat wordt van ouders verwacht?

 • De ouders zijn bereid thuis met hun kind te oefenen. Thuis oefenen is noodzakelijk om de interventie te laten slagen.
 • De ouders houden het Ambulatorium Lezenen school op de hoogte van de vorderingen op het gebied van lezen.
 • De ouders zijn bereid en in staat het vervoer naar het Ambulatorium Lezente regelen.

Afsluiting van het zeer intensief arrangement

Na de intensieve leesinterventie in het Ambulatorium Lezenvindt er op school een MDO  (Multidisciplinair Overleg) plaats met ouders, leerkracht en intern begeleider. De leesspecialist geeft handelingsgerichte adviezen aan ouders en school om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden in de verdere leesontwikkeling.